Get Adobe Flash player

YCT,HSK

สอบ YCT , HSK

เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์ ที่จะสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK HSKK และ YCT มี เวลาในการเตรียมตัวมากยิ่งขึ้น ทางสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบ และวันเวลาสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับสมัครสอบ  HSK   ประจำปี 2557

ครั้งที่ วันสอบ เปิดรับสมัคร ด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครด้วยตนเอง
1 11/01/2014 11/11/2013 27/11/2013 11/12/2013
2 16/02/2014 16/12/2013 02/01/2014 16/01/2014
3 13/07/2014 13/05/2014 30/05/2014 13/06/2014
4 14/09/2014 14/07/2014 31/07/2014 14/08/2014
5 11/10/2014 11/08/2014 28/08/2014 11/09/2014
6 08/11/2014 08/09/2014 24/09/2014 08/10/2014
7 06/12/2014 06/10/2014 23/10/2014 06/11/2014

เงื่อนไขและหลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครสอบ

2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

4. ค่าสมัครสอบ

5. ในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ให้แนบซองเปล่าขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงตนเอง

พร้อมแสตมป์ ราคา 5 บาทจำนวน 1 ดวง

หมายเหตุ ถ้าสมัคร สอง ระดับในครั้งเดียวกันให้ใช้เอกสารในการสมัครเป็นสองชุด


วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ยื่นเอกสารได้ที่ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-4142

2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน มาที่ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40002
หมายเหตุ
พิจารณาวันสมัครจากไปรษณีย์ประทับตรา

ค่าสมัครแต่ละระดับ ของ HSK

ระดับที่ 1   (一级)  =   500 บาท

ระดับที่ 2   (二级)  =   600 บาท

ระดับที่ 3   (三级)  =   700 บาท

ระดับที่ 4   (四级)  =   800 บาท

ระดับที่ 5   (五级)  = 1,000 บาท

ระดับที่ 6   (六级)  = 1,200 บาท

เวลาสอบ HSK

ระดับที่ 1  13.30 –  14.10 น.

ระดับที่ 2  9.00 -  9.55 น.

ระดับที่ 3 13.30 - 15.00 น.

ระดับที่ 4  9.00 - 10.45 น.

ระดับที่ 5 13.30 - 15.35 น.

ระดับที่ 6  9.00 - 11.20 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (รับได้ที่สถานที่สอบ)

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

3. ดินสอ 2B

4. ยางลบ


 

กำหนดการรับสมัครสอบ  HSKK   ประจำปี 2557

ครั้งที่ วันสอบ เปิดรับสมัคร ด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครด้วยตนเอง
1 11/10/2014 11/08/2014 28/08/2014 11/09/2014
2 06/12/2014 06/10/2014 23/10/2014 06/11/2014

 

เงื่อนไขและหลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครสอบ

2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

4. ค่าสมัครสอบ

5. ในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ให้แนบซองเปล่าขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงตนเอง

พร้อมแสตมป์ ราคา 5 บาทจำนวน 1 ดวง

หมายเหตุ ถ้าสมัคร สอง ระดับในครั้งเดียวกันให้ใช้เอกสารในการสมัครเป็นสองชุด วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ยื่นเอกสารได้ที่ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-4142

2. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน มาที่ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40002
หมายเหตุ
พิจารณาวันสมัครจากไปรษณีย์ประทับตรา

ค่าสมัครแต่ละระดับ ของ HSKK

ระดับต้น (初级)  =   400 บาท

ระดับกลาง (中级)  =   500 บาท

ระดับสูง (高)  =   600 บาท

เวลาสอบ HSKK

ทุกระดับ 16.30 น เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (รับได้ที่สถานที่สอบ)

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

3. ดินสอ 2B

4. ยางลบ


 

กำหนดการรับสมัครสอบ  YCT 2557

ครั้งที่ วันสอบ เปิดรับสมัคร ด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ ปิดรับสมัครด้วยตนเอง
1 23/08/2014 23/06/2014 09/07/2014 23/07/2014
2 15/11/2014 15/09/2014 01/10/2014 15/10/2014

 

เงื่อนไขและหลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครสอบ

2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

4. ค่าสมัครสอบ

5. ในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ให้แนบซองเปล่าขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงตนเอง

พร้อมแสตมป์ ราคา 5 บาทจำนวน 1 ดวง

หมายเหตุ ถ้าสมัคร สอง ระดับในครั้งเดียวกันให้ใช้เอกสารในการสมัครเป็นสองชุด


วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-4142       

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครและ หลักฐานการโอนเงิน มาที่ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40002  โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ค่าสมัครแต่ละระดับ ของ YCT

ระดับที่ 1   (一级)  =   100 บาท

ระดับที่ 2   (二级)  =   200 บาท

ระดับที่ 3   (三级)  =   300 บาท

ระดับที่ 4   (四级)  =   400 บาท

เวลาสอบ YCT

เวลา  09.00 น. -  11.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (รับได้ที่สถานที่สอบ)

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

3. ดินสอ 2B

4. ยางลบ

วิธีการชำระค่าสมัคร

1. ชำระด้วยตนเองที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อบัญชี สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขบัญชี 793 – 251038 - 5 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือแฟกซ์มาที่ 0-43-20-4142 หรือ E-Mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated (Friday, 28 March 2014 02:24)