Get Adobe Flash player

YCT,HSK,HSKK

สอบ YCT , HSK,HSKK

การสมัครสอบวัดระดับ ความรู้ภาษาจีนHSK , HSKK สำหรับผู้ที่จะสอบที่สนามสอบ

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

การลงทะเบียนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ  HSKK รายละเอียดขั้นตอน

*** สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ปรับค่าสมัครการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK , HSKK และYCT ใหม่ ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (อั่นปั้น) ทั้งนี้บังคับใช้ตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป (ส่วนลดสำหรับการสมัครสอบเป็นกลุ่มสามารถสอบถามได้ด้วยตนเองที่ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 

กำหนดการรับสมัครสอบ  HSK   ประจำปี 2558

ครั้งที่ วันสอบ เปิดรับสมัคร ด้วยตนเอง/ทางไปษณีย์ ปิดรับสมัครทางไปษณีย์ ปิดรับสมัครด้วยตนเอง ปิดรับสมัครด้วยตนเอง(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
考试时间 开始报名时间 邮件报名截止时间 现场报名截止时间 网上报名及缴费截止日期  仅限在KKU考试的考生
1 10/01/2015 28/11/2014 10/12/2014 10/12/2014 13/12/2014
2 28/03/2015 15/01/2015 15/02/2015 23/02/2015 27/02/2015
3 14/06/2015 01/04/2015 27/04/2015 11/05/2015 15/05/2015
4 19/07/2015 11/05/2015 08/06/2015 12/06/2015 15/06/2015
5 16/08/2015 15/06/2014 06/07/2015 13/07/2015 17/07/2015
6 13/09/2015 13/07/2015 03/08/2015 10/08/2015 14/08/2015
7 17/10/2015 18/08/2015 07/09/2015 14/09/2015 19/09/2015
8 14/11/2015 14/09/2015 05/10/2015 09/10/2015 16/10/2015
9 06/12/2015 05/10/2015 26/10/2015 02/11/2015 06/11/2015

 

ค่าสมัครแต่ละระดับ ของ HSK

ระดับที่ 1   (一级)  =   500 บาท

ระดับที่ 2   (二级)  =   700 บาท

ระดับที่ 3   (三级)  =   900 บาท

ระดับที่ 4   (四级)  =   1,200 บาท

ระดับที่ 5   (五级)  = 1,600 บาท

ระดับที่ 6   (六级)  = 2,000 บาท

เวลาสอบ HSK

ระดับที่ 1  13.30 –  14.10 น.

ระดับที่ 2  9.00 -  9.55 น.

ระดับที่ 3 13.30 - 15.00 น.

ระดับที่ 4  9.00 - 10.45 น.

ระดับที่ 5 13.30 - 15.35 น.

ระดับที่ 6  9.00 - 11.20 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (รับได้ที่สถานที่สอบ)

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

3. ดินสอ 2B

4. ยางลบ

 

กำหนดการรับสมัครสอบ  HSKK   ประจำปี 2558

ครั้งที่

วันสอบ

เปิดรับสมัคร ด้วยตนเอง/ทางไปษณีย์

ปิดรับสมัครทางไปษณีย์

ปิดรับสมัครด้วยตนเอง

ปิดรับสมัครด้วยตนเอง(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

考试时间

开始报名时间

邮件报名截止时间

现场报名截止时间

网上报名及缴费截止日期  仅限在KKU考试的考生

1

28/03/2015

15/01/2015

15/02/2015

23/02/2015

27/02/2015

2

17/10/2015

17/08/2015

07/09/2014

14/09/2014

18/09/2015

3

06/12/2014

06/10/2015

26/10/2015

02/11/2015

06/11/2015

 

 

 

 

ค่าสมัครแต่ละระดับ ของ HSKK

ระดับต้น (初级)  =   500 บาท

ระดับกลาง (中级)  =   700 บาท

ระดับสูง (高)  =   800 บาท

เวลาสอบ HSKK

ทุกระดับ 16.30 น เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (รับได้ที่สถานที่สอบ)

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

3. ดินสอ 2B

4. ยางลบ

หมายเหตุ เงื่อนไขและหลักฐานในการสมัคร

1.สอบที่สอบที่สถาบันขงจื่อ สามารถสมัครได้เองบนเว็บไซต์ และนำTest Record มาส่งที่สถาบันขงจื่อ โดยไม่ต้องส่งตัวใบสมัครและรูปถ่ายอีก โดยโดยดูรายละเอียดวิธีการสมัครได้จาก (《ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)》)


2.สถานที่สอบอื่นที่ไม่ใช่สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องรวบรวมใบสมัครและไฟล์รูปถ่ายของผู้สอบทำเป็น ไฟล์ zip ส่งมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ก่อนวันปิดรับสมัครของทางสถาบันฯ หากสถาบันได้รับแล้ว จะตอบอีเมล์กลับไป หากมีปัญหาอื่นๆสามารถติดต่อกับสถาบันขงจื่อได้โดยตรง หรือดูรายละเอียดได้ที่ (ขั้นตอนการสมัครสอบ HSK 2015)


3. สำหรับผู้สอบที่สอบที่สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถมาสมัครและจ่ายค่าสมัครสอบได้ด้วยตนเองที่สถาบันฯ หรือสามารถจ่ายค่าสมัครผ่านธนาคารและสแกนส่งมาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  ซึ่งจะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.chinesetest.cn โดยดูรายละเอียดวิธีการสมัครได้จาก (《ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)》)*หากเป็นการจัดสอบที่สถานที่สอบอื่นให้ดูเงื่อนไขของปีที่แล้ว หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดกับสถาบันขงจื่อโดยตรง


4.ในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ให้แนบซองเปล่าขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมแสตมป์ราคา 5 บาท จำนวน 1 ดวง


 

กำหนดการรับสมัครสอบ  YCT 2558

ครั้งที่ วันสอบ เปิดรับสมัคร ด้วยตนเอง/ทางไปษณีย์ ปิดรับสมัครทางไปษณีย์ ปิดรับสมัครด้วยตนเอง
考试时间 开始报名时间 邮件报名截止时间 现场报名截止时间
1 04/04/2015 04/02/2015 23/02/2015 28/02/2015
2 30/05/2015 30/03/2015 20/04/2015 27/04/2015
3 22/08/2015 22/06/2015 10/07/2015 17/07/2015
4 21/11/2015 01/09/2015 01/10/2015 10/10/2015

เงื่อนไขและหลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครสอบ

2. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

4. ค่าสมัครสอบ

5. ในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ ให้แนบซองเปล่าขนาด A4 จ่าหน้าซองถึงตนเอง

พร้อมแสตมป์ ราคา 5 บาทจำนวน 1 ดวง

หมายเหตุ ถ้าสมัคร สอง ระดับในครั้งเดียวกันให้ใช้เอกสารในการสมัครเป็นสองชุด


วิธีการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเอง ที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-4142       

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครและ หลักฐานการโอนเงิน มาที่ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น 40002  โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ค่าสมัครแต่ละระดับ ของ YCT

ระดับที่ 1   (一级)  =   100 บาท

ระดับที่ 2   (二级)  =   200 บาท

ระดับที่ 3   (三级)  =   300 บาท

ระดับที่ 4   (四级)  =   400 บาท

เวลาสอบ YCT

เวลา  09.00 น. -  11.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ

1. บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (รับได้ที่สถานที่สอบ)

2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง

3. ดินสอ 2B

4. ยางลบ

วิธีการชำระค่าสมัคร

1. ชำระด้วยตนเองที่สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อบัญชี สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขบัญชี 793 – 251038 - 5 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือแฟกซ์มาที่ 0-43-20-4142 หรือ E-Mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated (Thursday, 15 January 2015 08:34)