เกี่ยวกับเรา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิสัยทัศน์ขององค์กร

 

1. พัฒนาสถาบันในฐานะหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเซาท์เวสต์และฮั่นปั้นให้เป็นสถาบันชั้นนำทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

2. จัดหลักสูตรการสอนหรือการอบรมภาษาจีนที่ได้มาตรฐานของฮั่นปั้น (Hanban-standard Chinese teaching) สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของการสอนภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย

4. สนับสนุนการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างจีน-ไทย

พันธกิจขององค์กร

  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาและบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคเอเซีย

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร


        

         

ค่านิยมขององค์กร

ยึดมั่นในหลักสำคัญสำหรับการทำงานตามคำสอนของขงจื๊อ 5 ประการ

          仁【rén- ความมีเมตตา หมายถึงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้รับบริการ และบุคคลทั่วไป

          义【- คุณธรรม หมายถึง ยึดถือหลักความถูกต้องในการทำหน้าที่ของตน

          礼【lǐ- จริยธรรม หมายถึง มีมารยาทที่ดี มีสัมมาคารวะ เคารพผู้อาวุโส ซื่อสัตย์

          知【zhī- ปัญญา หมายถึง พัฒนาปัญญาให้งอกงามและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

          信【xìn- สัจจะ    หมายถึง มีความจริงใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง