อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ(ฝ่ายไทย)

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยท่านเดิม ผศ.ดร เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ และต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยท่านใหม่ ผศ.ดร อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ในวันที่ 2  พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้มีรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) ประธานหลักสูตรภาษาจีน ประธานหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ อาจารย์ประจำ อาจารย์อาสาสมัคร  เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยของสถาบันฯ เข้าร่วมงานนี้ด้วย 

 ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ ถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงการพัฒนาของสถาบันขงจื่อ ตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา ท่านได้ลงทั้งแรงกายแรงใจในการนำพาสถาบันฯ ไปสู่การเป็นสถาบันขงจื่อ ระดับแนวหน้าของประเทศไทย และได้วางรากฐานในการบริหารงานในสถาบันฯ ให้เป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนมาก และที่สำคัญ คือ การดูแลทุกๆขั้นตอนในการก่อสร้างและตกแต่ง อาคารสถาบันขงจื่อ ให้สำเร็จออกมาสวยงามและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ซึ่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด  นอกจากการทำงานที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ความเป็นกันเองของท่านก็ยังทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์  กับการมาดำรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายไทย) ท่านใหม่ หลายคนอาจจะดูเป็นงานใหม่สำหรับท่าน แต่ความจริงแล้วท่านได้ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ท่านเองก็ยังเป็นประธานหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจท่านแรกอีกด้วย ทำให้มีความเข้าใจในการทำงานร่วมกับชาวจีนเป็นอย่างดี ซึ่งก็ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าท่านจะนำพาและพัฒนาสถาบันขงจื่อต่อไป

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 03 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17:24:07