อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พบผู้บริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย โดยมี Ms. Anne Lee Seshadri ,ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม และการศึกษา ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม และคุณปรียวรรณ สาครเย็น ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม เพื่อพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผศ. ดร. ภญ. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ได้พบผู้บริหารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายไทย) และ รองศาสตราจารย์ Hu Lin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน) ในการหารือเรื่องการศึกษา การเรียนการสอนภาษา และวัฒนธรรมจีน ของสถาบันขงจื่อ ความเป็นไปเป็นมาของการก่อตั้งสถาบันฯ และชมบริเวณอาคารสถาบันขงจื่อ

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 07 เมษายน 2560 เวลา 09:03:56