หลักสูตรการสอน สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

CI232 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาขั้นสูง 2

CI231 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาขั้นสูง 1

CI222 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาขั้นกลาง 2

CI221 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาขั้นกลาง 1

CI212 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาขั้นพื้นฐาน 2

CI211 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาขั้นพื้นฐาน 1

CI104 รวมทักษะภาษาจีน 4

CI103 รวมทักษะภาษาจีน 3

CI102 รวมทักษะภาษาจีน 2

CI101 รวมทักษะภาษาจีน 1

หลักสูตรปริญญา