เกี่ยวกับการสมัครสอบ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับการสมัครสอบ HSK HSKK YCT

 

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK )ประจำปี 2561

 

ครั้งที่

วันสอบ

 วันเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์

  วันปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์

 วันประกาศผลสอบเว็บไซต์

 1

 20/01/2018 24/11/2017 24/12/2017 27/02/2018

 2

 11/02/2018 15/12/2017 15/01/2018 18/03/2018

 3

 24/03/2018 25/01/2018 25/02/2018 24/04/2018

 4

 22/04/2018 26/02/2018 26/03/2018 22/05/2018

 5

 19/05/2018 22/03/2018 22/04/2018 19/06/2018

6

 10/06/2018 14/04/2018 14/05/2018 10/07/2018

 7

 14/07/2018 17/05/2018 17/06/2018 14/08/2018

 8

 18/08/2018 22/06/2018 22/07/2018 18/09/2018

 9

 16/09/2018

 20/07/2018

 20/08/2018 16/10/2018

 10

 14/10/2018        17/08/2018           17/09/2018 14/11/2018

 11

 10/11/2018 14/09/2018 14/10/2018 10/12/2018

 12

 02/12/2018 05/10/2018 05/11/2018 02/01/2019

 

กำหนดการสอบพูดวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSKK )ประจำปี 2561

 

ครั้งที่วับสอบ
 วันเปิดรับสมัครสอบผ่านเว็บไซต์วันปิดรับสมัครสอบผ่านเว็บไซต์
 วันปิดรับสมัครสอบผ่านเว็บไซต์
 1 11/02/2018 15/12/2017 15/01/2018 18/03/2018
 2 24/03/2018 25/01/2018 25/02/2018 24/04/2018
 3 19/05/2018 22/03/2018  22/04/2018 19/06/2018
 4 14/07/2018 17/05/2018 17/06/2018 14/08/2018
 5 14/10/2018 17/08/2018 17/09/2018 14/11/2018
 6 02/12/2018 05/10/2018 05/11/2018 02/01/2019

 

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( YCT )ประจำปี 2561

 

 ครั้งที่ วับสอบ วันเปิดรับสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ วันปิดรับสมัครสอบผ่านเว็บไซต์  วันปิดรับสมัครสอบผ่านเว็บไซต์
 1 03/02/2018 07/12/2017 07/01/2018 10/03/2018
 2 25/08/2018 29/06/2018 29/07/2018 25/09/2018
 3 17/11/2018 21/09/2018 21/10/2018 17/12/2018

 

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และเวลาสอบ  HSK

ระดับ 1 ค่าธรรมเนียม =    500 บาท เวลาสอบ  13.30 - 14.10 น.

ระดับ 2 ค่าธรรมเนียม =    700 บาท เวลาสอบ  09.00 - 09.55 น.

ระดับ 3 ค่าธรรมเนียม =    900 บาท เวลาสอบ  13.30 - 15.00 น.

ระดับ 4 ค่าธรรมเนียม = 1,200 บาท เวลาสอบ  09.00 - 10.45 น.

ระดับ 5 ค่าธรรมเนียม = 1,600 บาท เวลาสอบ  13.30 - 15.35 น.

ระดับ 6 ค่าธรรมเนียม = 2,000 บาท เวลาสอบ  09.00 - 11.15 น.

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และเวลาสอบ  HSKK

ระดับ ต้น   ค่าธรรมเนียม =    500 บาท เวลาสอบ  16.30 - 16.50 น.

ระดับ กลาง ค่าธรรมเนียม =    700 บาท เวลาสอบ  16.30 - 16.53 น.

ระดับ สูง    ค่าธรรมเนียม =    800 บาท เวลาสอบ  16.30 - 16.55 น.

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และเวลาสอบ  YCT

ระดับ 1 ค่าธรรมเนียม = 100 บาท เวลาสอบ  09.00 - 09.35 น.

ระดับ 2 ค่าธรรมเนียม = 200 บาท เวลาสอบ  09.00 - 09.50 น.

ระดับ 3 ค่าธรรมเนียม = 300 บาท เวลาสอบ  09.00 - 10.00 น.

ระดับ 4 ค่าธรรมเนียม = 400 บาท เวลาสอบ  09.00 - 10.20 น.


 1. สมัครด้วยตนเอง

  ผ่านเว็บไซต์  http://www.chinesetest.cn โดยให้ดำเนินตามขั้นตอนให้ครบทุกขั้นตอน เมื่อสมัครเสร็จการแคปหน้าจอในขั้นตอนสุดท้าย

 

ข้อควรระวังในการสมัครสอบ!!!

- ชื่อที่ใช้ในการสมัครสอบ ควรจะกรอกเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงตามบัตรประชาชนและพาสปอร์ต ควรตรวจสอบการ สะกดให้ถูกต้อง ไม่ควรควรใช้ภาษาไทยในการพิมพ์ชื่อเพราะหากพิมพ์โดย
ตัวอักษรภาษาไทยแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ในใบรับรองผลคะแนนก็จะเป็นอักษรภาษาไทย ซึ่งอาจไม่เหมาะสมในการนำไปใช้ ในระดับสากล- หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบหากใช้เลขประจำตัวประชาชนให้เลือก
身份证  หากใช้เลข พาสปอร์ตให้เลือก 护照 โปรดตรวจสอบให้ดีก่อนทำการยืนยันในขั้นตอน
- ในขั้นตอนการอัพโหลดรูปประจำตัว ขอให้เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา หากไม่สามารถอัพโหลดรูปได้ สำมารถนำรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว มาส่งในวันสอบ 1 รูปต่อการสอบ 1 ระดับ

2.การชำระเงินค่าสมัครสอบ
พิมพ์ ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา ***ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น

***หากชำระเงินเกินจากวันหมดเขตชำระเงินตามที่สถาบันกำหนด สถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ***

สำมารถปริ๊นใบชำระเงินได้ที่ https://ci.kku.ac.th/app/regis/applytest
*** สถานะการชำระจะเปลี่ยน หลังจากชำระเงินค่ำสมัคร 1 สัปดาห์ พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ
(ใน การสมัครพิมพ์ใบชำระค่าสมัครครั้งแรกต้องใช้อีเมล ของผู้สมัครสอบเท่านั้น และชื่อบนใบชำระเงินที่นำไปชำระที่

ธนาคารต้องเป็นชื่อของผู้สอบเท่านั้น *** ห้ามใส่ชื่อผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ทำการสมัครให้) ชำระแล้วให้ส่งหลักฐานการชำระไปที่ E-mail : hsk_cikku@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 043-204142 เพื่อสอบถามข้อมูล หรือติดต่อที่ E-mail : hsk_cikku@hotmail.com
สถานที่สอบ อาคารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้านหลังวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น)

เลขที่นั่งสอบและห้องสอบสามารถตรวจสอบได้ที่สถาบันฯในวันสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
1. บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ สามารถเข้าระบบที่สมัครสอบและพิมพ์ใบเข้าห้องสอบและนำมาในวันสอบ หากไม่ได้นำมาสามารถขอรับได้ที่สถาบันฯในวันสอบ โดยจะมีค่าใช้จ่าย ฉบับละ 20 บาท)
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
3. ดินสอ 2
B
4. ยางลบ

การดูผลสอบ
หลังจากสอบ 1 เดือน สามารถดูผลสอบได้ด้วยตนเอง บนเว็บไซต์ที่สมัครสอบ โดยการกรอกเลขประจำตัวสอบและชื่อผู้สอบ
หลังจากสอบ 45 วัน -2 เดือน ผลสอบจะจัดส่งจากศูนย์สอบปักกิ่งมากถึงที่สถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย เมื่อผลสอบมาถึงทางสถาบันฯ จะประกาศบนเว็บไซต์ของสถาบัน เฟสบุ๊ค และไลน์สถาบันฯ

การรับผลสอบและการขอรับผลสอบทางไปรษณีย์
- การรับผลสอบ
สามารถติอต่อรับได้ที่สถาบันฯ ใน วันและเวลาราชการ

หากมีผู้อื่นมารับแทน ขอให้แจ้งชื่อผู้สอบ วันเวลาที่สอบ และระดับที่สอบให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา (หากให้ผู้อื่นมารับแทน ให้ผู้สอบถ่าย สำเนาบัตรประชาชนของตนเองพร้อมลงชื่อมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าว มารับแทน โดยจะต้องแจ้งวันที่สอบและระดับที่สอบกับผู้มารับให้ชัดเจน ผู้มารับแทนต้องนำสำเนาบัตรประชาชนตนเองมาแสดงด้วยเช่นกัน)

- การขอรับผลสอบทางไปรษณีย์

ให้ทำการติดต่อที่สำนักงานสถาบันฯ ในวันสอบเพื่อขอแบบฟอร์มกรอกข้อมูลในการส่งไปรษณีย์ ทางสถาบันฯ จะจัดส่งแบบ EMS เท่านั้น โดยจะมีค่าดำเนินการฉบับละ 50 บาท หากสอบมากกว่า 1 ระดับในรอบเดียวกัน สามารถส่งในซองเดียวกัน โดยจะ คิดเพิ่มอีกฉบับละ 20 บาท เมื่อผลสอบมาถึงทางสถาบันฯจะดำเนินการคัดแยกและจัดส่งให้