เกี่ยวกับการสมัครสอบ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับการสมัครสอบ HSK HSKK YCT

 

****  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK จากรอบสอบเดิม วันที่ 14 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันหยุดสงกรานต์ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบเป็นวันที่ 4 เมษายน 2562 สำหรับผู้สนใจสมัครสอบขอให้สมัครและชำระเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เท่านั้น หากสมัครหรือชำระเงินหลังจากวันที่กำหนด จะถือเป็นโมฆะ  สอบถามเพิ่มเติมที่ 043-204142 ในเวลาราชการ

 

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK )ประจำปี 2562 (2019)

 

ครั้งที่

วันสอบ

 วันเปิดรับสมัคร

  วันปิดรับสมัครและหมดเขตชำระเงิน

 วันประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์

 1

12/01/201916/11/201816/12/2018 19/02/2019

 2

 24/02/2019 28/12/201928/01/2019 24/03/2019

 3

 23/03/2019 24/01/201924/02/2019 23/04/2019

 4

 14/04/2019

เปลี่ยนแปลงตามประกาศด้านบน

 18/02/2019 18/03/2019 14/05/2019

 5

 11/05/201914/03/201917/04/2019 11/06/2019

6

 16/06/201920/04/201920/05/2019 16/07/2019

 7

 13/07/201916/05/2019 16/06/2019 13/08/2019

 8

 17/08/2019 21/06/2019 21/07/2019 17/09/2019

 9

 22/09/2019

 26/07/2019

 26/08/2019 22/10/2019

 10

 13/10/2019        16/08/2019           16/09/2019 13/11/2019

 11

 16/11/2019 20/09/2019 20/10/2019 16/12/2019

 12

 07/12/2019 04/10/2019 04/11/2019 01/01/2020

 

กำหนดการสอบพูดวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSKK ) ประจำปี 2562 (2019)

ครั้งที่วับสอบ
 วันเปิดรับสมัครสอบ

วันปิดรับสมัครและหมดเขตชำระเงิน

 วันประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์
 1 12/01/2019 16/11/2018 16/12/2018 19/02/2019
 2 24/02/2019 28/12/2018 28/01/2019  24/03/2019
 3 23/03/2019 24/01/2019  24/02/2019 23/04/2019
 4 11/05/2019 14/03/2019 14/04/201911/06/2019
 5 13/07/2019 16/05/2019 16/06/2019 13/08/2019
 6 13/10/2019 16/08/2019 16/09/2019 13/11/2019
701/12/201904/10/201904/11/201901/01/2020

 

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน ( YCT ) ประจำปี 2562 (2019)

 

 ครั้งที่ วับสอบ วันเปิดรับสมัครสอบ

วันปิดรับสมัครและหมดเขตชำระเงิน

 วันประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์
 124/02/2019 28/12/2018 28/01/2019 24/03/2019
 2 17/08/2019 21/06/2019 21/07/2019 17/09/2019
 3 17/11/2019 21/09/2019 21/10/2019 17/12/2019

 

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และเวลาสอบ  HSK

ระดับ 1 ค่าธรรมเนียม =    500 บาท เวลาสอบ  13.30 - 14.10 น.

ระดับ 2 ค่าธรรมเนียม =    700 บาท เวลาสอบ  09.00 - 09.55 น.

ระดับ 3 ค่าธรรมเนียม =    900 บาท เวลาสอบ  13.30 - 15.00 น.

ระดับ 4 ค่าธรรมเนียม = 1,200 บาท เวลาสอบ  09.00 - 10.45 น.

ระดับ 5 ค่าธรรมเนียม = 1,600 บาท เวลาสอบ  13.30 - 15.35 น.

ระดับ 6 ค่าธรรมเนียม = 2,000 บาท เวลาสอบ  09.00 - 11.15 น.

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และเวลาสอบ  HSKK

ระดับ ต้น   ค่าธรรมเนียม =    500 บาท เวลาสอบ  16.30 - 16.50 น.

ระดับ กลาง ค่าธรรมเนียม =    700 บาท เวลาสอบ  16.30 - 16.53 น.

ระดับ สูง    ค่าธรรมเนียม =    800 บาท เวลาสอบ  16.30 - 16.55 น.

 

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และเวลาสอบ  YCT

ระดับ 1 ค่าธรรมเนียม = 100 บาท เวลาสอบ  09.00 - 09.35 น.

ระดับ 2 ค่าธรรมเนียม = 200 บาท เวลาสอบ  09.00 - 09.50 น.

ระดับ 3 ค่าธรรมเนียม = 300 บาท เวลาสอบ  09.00 - 10.00 น.

ระดับ 4 ค่าธรรมเนียม = 400 บาท เวลาสอบ  09.00 - 10.20 น.

 

ผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. สมัครสอบด้วยตนเอง

  ผ่านเว็บไซต์  http://www.chinesetest.cn โดยให้ดำเนินตามขั้นตอนให้ครบทุกขั้นตอน เมื่อสมัครเสร็จการแคปหน้าจอในขั้นตอนสุดท้าย

 

ข้อควรระวังในการสมัครสอบ!!!

- ชื่อที่ใช้ในการสมัครสอบ ควรจะกรอกเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงตามบัตรประชาชนและพาสปอร์ต ควรตรวจสอบการ สะกดให้ถูกต้อง ไม่ควรควรใช้ภาษาไทยในการพิมพ์ชื่อเพราะหากพิมพ์โดย
ตัวอักษรภาษาไทยแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ในใบรับรองผลคะแนนก็จะเป็นอักษรภาษาไทย ซึ่งอาจไม่เหมาะสมในการนำไปใช้ ในระดับสากล- หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบหากใช้เลขประจำตัวประชาชนให้เลือก
身份证  หากใช้เลข พาสปอร์ตให้เลือก 护照 โปรดตรวจสอบให้ดีก่อนทำการยืนยันในขั้นตอน
- ในขั้นตอนการอัพโหลดรูปประจำตัว ขอให้เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตา หากไม่สามารถอัพโหลดรูปได้ สามารถนำรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว มาส่งในวันสอบ 1 รูปต่อการสอบ 1 ระดับ

2.การชำระเงินค่าสมัครสอบ
พิมพ์ ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ แล้วนำไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา ***ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารเท่านั้น

***หากชำระเงินเกินจากวันหมดเขตชำระเงินตามที่สถาบันกำหนด สถาบันจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ***

สำมารถปริ๊นใบชำระเงินได้ที่ https://ci.kku.ac.th/app/regis/applytest
*** สถานะการชำระจะเปลี่ยน หลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครสอบ 1 สัปดาห์ (***โปรดตรวจสอบสถานะ เพื่อประโยชน์ของผู้สอบเอง) พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบ
(ใน การสมัครพิมพ์ใบชำระค่าสมัครครั้งแรกต้องใช้อีเมล ของผู้สมัครสอบเท่านั้น และชื่อบนใบชำระเงินที่นำไปชำระที่

ธนาคารต้องเป็นชื่อของผู้สอบเท่านั้น *** ห้ามใส่ชื่อผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ทำการสมัครให้) ชำระแล้วให้ส่งหลักฐานการชำระไปที่ E-mail : hsk_cikku@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ 043-204142 เพื่อสอบถามข้อมูล หรือติดต่อที่ E-mail : hsk_cikku@hotmail.com


สถานที่สอบ อาคารสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ด้านหลังวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น)

เลขที่นั่งสอบและห้องสอบสามารถตรวจสอบได้ที่สถาบันฯในวันสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ
1. บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ (ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ สามารถเข้าระบบที่สมัครสอบและพิมพ์ใบเข้าห้องสอบและนำมาในวันสอบ หากไม่ได้นำมาสามารถขอรับได้ที่สถาบันฯในวันสอบ โดยจะมีค่าใช้จ่าย ฉบับละ 20 บาท)
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง
3. ดินสอ 2
B
4. ยางลบ

การดูผลสอบ
หลังจากสอบ 1 เดือน สามารถดูผลสอบได้ด้วยตนเอง บนเว็บไซต์ที่สมัครสอบ โดยการกรอกเลขประจำตัวสอบและชื่อผู้สอบ
หลังจากสอบ 45 วัน -2 เดือน ผลสอบจะจัดส่งจากศูนย์สอบปักกิ่งมากถึงที่สถาบันขงจื่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย เมื่อผลสอบมาถึงทางสถาบันฯ จะประกาศบนเว็บไซต์ของสถาบัน เฟสบุ๊ค และไลน์สถาบันฯ

การรับผลสอบและการขอรับผลสอบทางไปรษณีย์
- การรับผลสอบ
สามารถติอต่อรับได้ที่สถาบันฯ ใน วันและเวลาราชการ

หากมีผู้อื่นมารับแทน ขอให้แจ้งชื่อผู้สอบ วันเวลาที่สอบ และระดับที่สอบให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการค้นหา (หากให้ผู้อื่นมารับแทน ให้ผู้สอบถ่าย สำเนาบัตรประชาชนของตนเองพร้อมลงชื่อมอบหมายให้บุคคลดังกล่าว มารับแทน โดยจะต้องแจ้งวันที่สอบและระดับที่สอบกับผู้มารับให้ชัดเจน ผู้มารับแทนต้องนำสำเนาบัตรประชาชนตนเองมาแสดงด้วยเช่นกัน)

- การขอรับผลสอบทางไปรษณีย์

ให้ทำการติดต่อที่สำนักงานสถาบันฯ ในวันสอบเพื่อขอแบบฟอร์มกรอกข้อมูลในการส่งไปรษณีย์ ทางสถาบันฯ จะจัดส่งแบบ EMS เท่านั้น โดยจะมีค่าดำเนินการฉบับละ 50 บาท หากสอบมากกว่า 1 ระดับในรอบเดียวกัน สามารถส่งในซองเดียวกัน โดยจะ คิดเพิ่มอีกฉบับละ 20 บาท เมื่อผลสอบมาถึงทางสถาบันฯจะดำเนินการคัดแยกและจัดส่งให้