เกี่ยวกับการสมัครสอบ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับการสมัครสอบ HSK HSKK YCT

*** ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-2019 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับผู้สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน ดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าสอบหรือผู้ปกครองจะเข้ามาในบริเวณอาคารเมื่อได้รับการอนุญาตเท่านั้น

2. ผู้เข้าสอบหรือผู้ปกครองจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้หรืออาการอื่นๆที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

3. ผู้เข้าสอบหรือผู้ปกครองจะต้องล้างมือฆ่าเชื้อโรคตามจุดที่สถาบันฯจัดเตรียมไว้ให้

4.ผู้เข้าสอบหรือผู้ปกครองจะต้องสวมหน้ากากอนามัย

     ขอความกรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

 

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนประจำปี2563 (2020)

              HSK

ครั้งที่ วันสอบ  วันเปิดรับสมัคร   วันปิดรับสมัครและหมดเขตชำระเงิน  วันประกาศผลสอบ
ผ่านเว็บไซต์
 1 11/01/2020 11/11/2019 15/12/2019  18/02/2020 *
 2  09/02/2020  09/12/2019 13/01/2020  09/03/2020
 3  21/03/2020  21/01/2020 23/02/2020  21/04/2020
 4 11/04/2020  11/02/2020  15/03/2020  11/05/2020
 5  09/05/2020 09/03/2020 09/04/2020  09/06/2020
6  14/06/2020 14/04/2020 18/05/2020  14/07/2020
 7  12/07/2020 15/05/2020  15/06/2020  12/08/2020
 8  23/08/2020  23/06/2020  27/07/2020  23/09/2020
 9  19/09/2020  19/07/2020  23/08/2020  26/10/2020 *
 10  17/10/2020   17/08/2020            20/09/2020  17/11/2020
 11  21/11/2020  21/09/2020  25/10/2020  21/12/2020
 12  06/12/2020  06/10/2020  09/11/2020  06/01/2021

 

HSKK

ครั้งที่วับสอบวันเปิดรับสมัครสอบวันปิดรับสมัครและหมดเขตชำระเงินวันประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์
1 11/01/2020 11/11/2019 15/12/2019 18/02/2020
2 21/03/2020 21/01/2019 23/02/2020 21/04/2020
3 11/04/2020 11/02/2020 15/03/2020 11/05/2020
4 09/05/2020 09/03/2020 09/04/2019 09/06/2020
5 12/07/2020 12/05/2020 15/06/2020 12/08/2020
6 17/10/2020 17/08/2020 20/09/2020 17/11/2020
7 06/12/2020 06/10/2020 09/11/2020 06/01/2021

 

YCT

ครั้งที่วับสอบวันเปิดรับสมัครสอบวันปิดรับสมัครและหมดเขตชำระเงินวันประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์
1 16/02/2020 16/12/2019 20/01/2020 16/03/2020
2 15/08/2020 15/06/2020 19/07/2020 15/09/2020
3 15/11/2020 15/09/2020 19/10/2020 15/12/2020

 

เวลาสอบและค่าสมัครสอบ

HSK

ระดับ เวลาสอบ ค่าสมัครสอบ (บาท)
HSK 1 13:30 . – 14:10 . 500
HSK 2 09:00 . – 09:55 . 700
HSK 3 13:30 . - 15:00 . 900
HSK 4 09:00 . – 10:45 . 1,200
HSK 5 13:30 . - 15:35 . 1,600
HSK 6 09:00 . – 11:20 . 2,000

 

HSKK

ระดับ

เวลาสอบ

ค่าสมัครสอบ (บาท)

HSKK ต้น

16:30 .

500

HSKK กลาง

16:30 .

700

HSKK สูง

16:30 .

800

 

YCT

ระดับ เวลาสอบ ค่าสมัครสอบ (บาท)
YCT 1 09:00 . - 09:30 . 100
YCT 2 09:00 . - 09:45 . 200
YCT 3 09:00 . - 09:55 . 300
YCT 4 09:00 . - 10:20 . 400

 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 1. ตรวจสอบ วัน เวลา สอบ และกำหนดการและรายละเอียดการสมัครของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เว็บไซต์ https://confucius.kku.ac.th/home/th/index.php/home/exam
 2. สมัครด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn/index.do กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนและทำการอัพโหลดรูปถ่าย (ควรเป็นรูปที่เป็นทางการหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา        โดยขนาดจะต้องเป็นไปตามที่กำหนด หากไม่สามารถอัพโหลดได้ให้นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 แผ่น เขียนชื่อตามที่สมัครสอบ ระดับที่สอบมาส่งในวันสอบ)

  -          ชื่อ - สกุล ที่ใช้ในการสมัครให้ใช้ตัวสะกดภาษาอังกฤษซึ่งให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนและตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง

  -          ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกทั้งหมดให้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้น

  -          ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนยืนยันการสมัคร เมื่อยืนยันแล้วให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าได้สมัครเสร็จสมบูรณ์

  *** สมัครให้สมบูรณ์แล้วจึงทำการชำระเงิน หากชำระเงินแต่ไม่สมัครสอบ จะไม่มีสิทธิ์สอบ

 3. ชำระค่าสมัครสอบ

  ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ https://ci.kku.ac.th/app/regis/applytest นำใบชำระเงินไปชำระได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ภายในระยะเวลาที่กำหนดของรอบสอบแต่ละรอบสอบ      เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วให้ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล ระดับที่สอบ ส่งไปที่อีเมล์ hsk_cikku@hotmail.com ภายในวันที่ทำการชำระเงิน                          สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนหลังจากชำระเงิน7 วันทำการ ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ด้วยตนเองโดยการ Log In เข้าระบบที่เว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn/index.do

  -          ใช้ชื่อ-นามสกุลของผู้สอบที่ตรงกับการสมัครสอบ เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

  -          ตรวจสอบชื่อ เลขที่ประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง เพราะเป็นข้อมูลในการยืนยันการชำระเงิน

  -          หากจำเป็นต้องชำระผ่านระบบธนาคารออนไลน์บนมือถือ ขอให้ใช้บัญชีที่เป็นชื่อของผู้สมัครสอบเท่านั้น หากชื่อผู้ชำระและชื่อผู้สมัครสอบไม่ตรงกัน สถาบันฯ ไม่สามารถแก้ไขสถานะชำระเงินให้ได้

 4. ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ เข้าระบบที่เว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn/index.do เพื่อพิมพ์ใบเข้าห้องสอบด้วยตนเองและนำมาในวันสอบ เลขที่นั่งสอบและห้องสอบ สามารถตรวจสอบได้ที่สถาบันฯ ในวันสอบ ดังนั้นขอให้ผู้เข้าสอบมาก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที หากไม่พิมพ์ใบเข้าห้องสอบมาด้วยตนเอง สามารถขอรับที่สถาบันฯได้ในวันสอบ โดยจะมีค่าใช้จ่ายฉบับละ 20 บาท

 

 
 
สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบย่อย ที่ขึ้นตรงกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือโรงเรียนที่ต้องการจะสมัครสอบให้นักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่  สามารถติดต่อสถาบันฯ เพื่อขอรับตารางกรอกข้อมูล ทำการกรอกข้อมูลแล้วส่งกลับให้ทางสถาบันฯ เป็นผู้ดำเนินการสมัครแบบกลุ่ม โดยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 043 – 204142 หรือ ส่งอีเมล มาที่ hsk_cikku@hotmail.com  จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล

 

 
 

 

 

 

 

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

 1. บัตรเข้าห้องสอบ
 2. ดินสอ 2B
 3. ปากกา
 4. ยางลบ
 5. บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นๆที่ยืนยันตัวตนของผู้สอบ

สถานที่สอบ

            สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 .มิตรภาพ .ในเมือง .เมือง .ขอนแก่น 40002 https://goo.gl/maps/mS8GpeFzaZv4uHEY8

การดูผลสอบและการรับผลสอบ

หลังสอบ 1 เดือน สามารถตรวจสอบคะแนนได้ด้วยตนเอง บนเว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn/index.do  โดยกรอกชื่อและรหัสประจำตัวสอบ

หลังสอบ45 – 60 วัน ผลสอบฉบับจริงจะส่งมาถึงสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจะประกาศแจ้งในFacebook ของสถาบัน https://www.facebook.com/confucius.kku                 

สามารถติดต่อรับผลสอบได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้

-          รับผลสอบได้ด้วยตนเอง ตามวันและเวลาราชการ

-           รับผลสอบทางไปรษณีย์ โดยกรอกชื่อที่อยู่และชำระค่าส่ง EMS ในวันที่สอบเท่านั้น เมื่อผลสอบมาถึง สถาบันฯ จะคัดแยกและส่งผลสอบไปให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

-          หากไม่สะดวกรับผลสอบด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ พร้อมลงชื่อมอบหมายให้บุคคลอื่นมารับแทน

2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน

3.แจ้งระดับที่สอบ พร้อมวันสอบ กับผู้มารับแทนให้ชัดเจน

***หากไม่เตรียมเอกสารตามที่แจ้ง สถาบันฯจะไม่มอบผลสอบให้กับผู้มารับแทน เพื่อป้องกันผลสอบสูญหาย

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 043-204142  หรือ E-mail :hsk_cikku@hotmail.com