เกี่ยวกับการสมัครสอบ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกี่ยวกับการสมัครสอบ HSK HSKK YCT

*** ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-2019 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับผู้สอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน ดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าสอบหรือผู้ปกครองจะเข้ามาในบริเวณอาคารเมื่อได้รับการอนุญาตเท่านั้น

2. ผู้เข้าสอบหรือผู้ปกครองจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้หรืออาการอื่นๆที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

3. ผู้เข้าสอบหรือผู้ปกครองจะต้องล้างมือฆ่าเชื้อโรคตามจุดที่สถาบันฯจัดเตรียมไว้ให้

4.ผู้เข้าสอบหรือผู้ปกครองจะต้องสวมหน้ากากอนามัย

     ขอความกรุณาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่

*** โปรดศึกษากำหนดการ วันสอบ วันเปิดรับสมัคร วันปิดรับสมัคร และวันประกาศผลคะแนนโดยละเอียด เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง ทั้งนี้ผลสอบไม่สามารถทำการเร่งวันเวลาให้เร็วกว่าเดิมได้ จะเป็นไปตามกำหนดการเท่านั้น หากรอบใดมีการเปลี่ยนแปลงสถาบันจะประกาศแจ้งเป็นกรณีพิเศษ 

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนประจำปี2564 (2021)

***โปรดศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนก่อนทำการสมัครและชำระเงิน

              HSK

ครั้งที่ วันสอบ  วันเปิดรับสมัคร

 วันปิดรับสมัครและ

หมดเขตชำระเงิน

 วันประกาศผลสอบ
ผ่านเว็บไซต์
 1 09/01/2021 (แบบกระดาษ) 10/11/202010/12/2020 09/02/2021 *
 2  06/02/2021(แบบกระดาษ)  07/12/202007/01/2021 13/03/2021
 3

 20/03/2021(แบบกระดาษ) 

สถาบันฯ จำกัดจำนวนผู้สอบ เมื่อมีผู้สมัครและชำระเงินครบตามจำนวนที่สถาบันฯกำหนดแล้ว จะทำการปิดรับสมัครทันที!!! จะนับจำนวนเฉพาะผู้ที่สมัครและชำระเงินแล้วเท่านั้น หากสมัครแต่ไม่ชำระเงินจะถือเป็นโมฆะ ***หมายเหตุ หากจำเป็นต้องมีการยกเลิกหรือเลื่อนสอบในรอบสอบมีนาคม สถาบันฯ จะไม่ดำเนินการคืนเงินค่าสมัครสอบที่ได้ชำระมาแล้ว แต่จะให้ผู้สมัครเลื่อนเวลาไปสอบในรอบอื่นที่จะเปิดสอบ

 18/01/202118/02/2021 21/04/2021
 4

10/04/2021(แบบกระดาษ) 

11/02/202111/03/2021 17/05/2021
 5

 15/05/2021(แบบกระดาษ) 

08/03/202108/04/2021 15/06/2021
6  19/06/2021(แบบกระดาษ)  20/04/202120/05/2021 19/07/2021
 7  18/07/2021 (แบบกระดาษ)  17/05/2021 17/06/2021 18/08/2021
 8  22/08/2021 (แบบกระดาษ)   22/06/2021 22/07/2021 22/09/2021
 9  11/09/2021 (แบบกระดาษ)   12/07/2021 12/08/2021 18/10/2021 *
 10  17/10/2021 (แบบกระดาษ)             17/08/2021            16/09/2021 17/11/2021
 11  20/11/2021 (แบบกระดาษ)   21/09/2021 21/10/2021 20/12/2021
12 05/12/2021 (แบบกระดาษ)  
04/10/2021 04/11/2021 05/01/2022
     

HSKK

ครั้งที่วับสอบวันเปิดรับสมัครสอบวันปิดรับสมัครและหมดเขตชำระเงินวันประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์
1 09/01/202110/11/202010/12/202009/02/2021
2 20/03/202118/01/202118/02/202120/04/2021
3 10/04/202111/02/202111/03/202117/05/2021
4 15/05/202108/03/202108/04/202115/06/2021
5 18/07/202117/05/202117/06/202118/08/2021
6 17/10/202116/08/202116/09/202117/11/2021
7 05/12/202104/10/202104/11/202105/01/2022

YCT

ครั้งที่วับสอบวันเปิดรับสมัครสอบวันปิดรับสมัครและหมดเขตชำระเงินวันประกาศผลสอบผ่านเว็บไซต์
1 06/02/202107/12/202007/01/202113/03/2021
2 21/08/202122/06/202122/07/202121/09/2021
3 14/11/202114/09/202114/10/202114/12/2021

เวลาสอบและค่าสมัครสอบ

ระดับ เวลาสอบ ค่าสมัครสอบ (บาท)
HSK 1 13:30 . – 14:10 . 500
HSK 2 09:00 . – 09:55 . 700
HSK 3 13:30 . - 15:00 . 900
HSK 4 09:00 . – 10:45 . 1,200
HSK 5 13:30 . - 15:35 . 1,600
HSK 6 09:00 . – 11:20 . 2,000


ระดับ

เวลาสอบ

ค่าสมัครสอบ (บาท)

HSKK ต้น

16:30 .

500

HSKK กลาง

16:30 .

700

HSKK สูง

16:30 .

800


ระดับ เวลาสอบ ค่าสมัครสอบ (บาท)
YCT 1 09:00 . - 09:30 . 100
YCT 2 09:00 . - 09:45 . 200
YCT 3 09:00 . - 09:55 . 300
YCT 4 09:00 . - 10:20 . 400

ขั้นตอนการสมัครสอบ

 1. ตรวจสอบ วัน เวลา สอบ และกำหนดการและรายละเอียดการสมัครของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เว็บไซต์ https://confucius.kku.ac.th/home/th/index.php/home/exam
 2. สมัครด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn/index.do กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนและทำการอัพโหลดรูปถ่าย ผู้สมัครสอบ HSK ระดับ 3-6 และ HSKK ทุกระดับ จะต้องอัพโหลดรูปถ่ายในระบบเท่านั้น หากอัพโหลดรูปถ่ายในระบบจะไม่มีบัตรประจำตัวสอบและไม่สามารถเข้าสอบได้  (รูปที่เป็นทางการหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาโดยขนาดจะต้องเป็นไปตามที่กำหนด)

  -          ชื่อ - สกุล ที่ใช้ในการสมัครให้ใช้ตัวสะกดภาษาอังกฤษซึ่งให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนและตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง

  -          ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกทั้งหมดให้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนเท่านั้น

  -          ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนยืนยันการสมัคร เมื่อยืนยันแล้วให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าได้สมัครเสร็จสมบูรณ์

  -        หมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกจะต้องเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของประเทศไทย สามารถติดต่อได้จริง และเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบเอง 

  *** สมัครให้สมบูรณ์แล้วจึงทำการชำระเงิน หากชำระเงินแต่ไม่สมัครสอบ จะไม่มีสิทธิ์สอบ

 3. ชำระค่าสมัครสอบ

  ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ https://ci.kku.ac.th/app/regis/applytest นำใบชำระเงินไปชำระได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ภายในระยะเวลาที่กำหนดของรอบสอบแต่ละรอบสอบ      เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วให้ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล ระดับที่สอบ ส่งไปที่อีเมล์ hsk_cikku@hotmail.com ภายในวันที่ทำการชำระเงิน สถานะการชำระเงินจะเปลี่ยนหลังจากชำระเงิน7 วันทำการ ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ด้วยตนเองโดยการ Log In เข้าระบบที่เว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn/index.do

  -          ใช้ชื่อ-นามสกุลของผู้สอบที่ตรงกับการสมัครสอบ เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

  -          ตรวจสอบชื่อ เลขที่ประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง เพราะเป็นข้อมูลในการยืนยันการชำระเงิน

  -          หากจำเป็นต้องชำระผ่านระบบธนาคารออนไลน์บนมือถือ (ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น) ขอให้ใช้บัญชีที่เป็นชื่อของผู้สมัครสอบเท่านั้น หากชื่อผู้ชำระและชื่อผู้สมัครสอบไม่ตรงกัน สถาบันฯ ไม่สามารถแก้ไขสถานะชำระเงินให้ได้

  *** หากผู้ใดชำระเงินหลังวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าเป็นโมฆะ เนื่องจากสถาบันฯต้องแก้ไขสถานะชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น ผู้ที่ชำระล่าช้ากว่ากำหนดจะไม่มีสิทธิ์สอบและจะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ถึงแม้ว่าจะปรินท์ใบชำระเงินทันเวลาที่กำหนดแต่จะดูตราประทับวันที่ของธนาคารเป็นสำคัญ

 4. ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ เข้าระบบที่เว็บไซต์ http://www.chinesetest.cn/index.do เพื่อพิมพ์ใบเข้าห้องสอบด้วยตนเองและนำมาในวันสอบ เลขที่นั่งสอบและห้องสอบ สามารถตรวจสอบได้ที่สถาบันฯ ในวันสอบ ดังนั้นขอให้ผู้เข้าสอบมาก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที หากไม่พิมพ์ใบเข้าห้องสอบมาด้วยตนเอง สามารถขอรับที่สถาบันฯได้ในวันสอบ โดยจะมีค่าใช้จ่ายฉบับละ 20 บาท

 สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบย่อย ที่ขึ้นตรงกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือโรงเรียนที่ต้องการจะสมัครสอบให้นักเรียนเป็นกลุ่มใหญ่  สามารถติดต่อสถาบันฯ ได้ที่เบอร์โทร 043 – 204142 หรือ ส่งอีเมล มาที่ hsk_cikku@hotmail.com  จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

 1. บัตรเข้าห้องสอบ
 2. ดินสอ 2B
 3. ปากกา
 4. ยางลบ
 5. บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นๆที่ยืนยันตัวตนของผู้สอบ

สถานที่สอบสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 .มิตรภาพ .ในเมือง .เมือง .ขอนแก่น 40002 https://goo.gl/maps/mS

การดูผลสอบและรับผลสอบ

หลังสอบ 1 เดือน ดูผลสอบด้วยตนเองที่เว็บไชต์ http://www.chinesetest.cn/index.do (ขอให้ผู้สอบเก็บรักษาบัตรเข้าห้องสอบเป็นอย่างดีเพื่อใช้ในการดูคะแนนสอบ)

หลังสอบ 45 - 60 วัน ติดต่อรับผลสอบได้ที่สถาบันขงจื่อ ตามวันและเวลาราชการ หากผลสอบมาถึงและสามารถรับได้ จะประกาศแจ้งที่ Facebook ของสถาบัน

หากต้องการให้สถาบันส่งผลสอบให้ทางไปรษณีย์ โปรดติดต่อสถาบันเพื่อกรอกชื่อ-ที่อยู่ และชำระเงินค่าส่ง EMS  ณ วันที่สอบรอบดังกล่าวเท่านั้น