ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แจ้งของดการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แจ้งของดการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในราชกิจจานุเบกษา หน้า1 เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 234ง วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต 
          สถาบันฯ จึงใคร่ของดการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559 และเมื่อได้กำหนดการใหม่จะเรียนให้ทราบอีกครั้ง 

         

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15:40:54