ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดสอนรายวิชาภาษาจีนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษ

ด้วยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเปิดสอนรายวิชาภาษาจีนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 10  รายวิชาตามรายละเอียดในแผ่นปลิวที่แนบมา รายวิชาดังกล่าวได้รับการรับรองจากฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เทียบจำนวนหน่วยกิตวิชาเลือกในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้

          เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ สถาบันฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดประชาสัมพันธ์รายวิชาภาษาจีนให้นักศึกษาได้รับทราบด้วย ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถาบันฯ http://confucius.kku.ac.th หรือ  โทรติดต่อที่สถาบันฯ หมายเลข 043-201412 หมายเลขภายใน 44422 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2560 เริ่มเรียน 16 มกราคม 2560

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13:52:32