ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์โครงการ “ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน”

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดชั้นเรียนภาษาจีนสำหรับอาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนใจจะเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านภาษาจีน โดยจะเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรม ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน”  จำนวน 4 หลักสูตร

หลักสูตร 1   สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน  เริ่มเรียน 23 มกราคม 2560 ทุกวัน จันทร์,พุธ

หลักสูตร 2   ผู้ที่มีพื้นฐานเบื้องต้นมาแล้ว 30 ชม.    เริ่มเรียน 24 มกราคม 2560 ทุกวัน อังคาร,พฤหัสบดี

หลักสูตร 3   ผู้ที่มีพื้นฐานเบื้องต้นมาแล้ว 60 ชม.    เริ่มเรียน 23 มกราคม 2560 ทุกวัน จันทร์,พุธ

หลักสูตร 4   ผู้ที่มีพื้นฐานเบื้องต้นมาแล้ว 90 ชม.    เริ่มเรียน 24 มกราคม 2560 ทุกวัน อังคาร,พฤหัสบดี

 

โดยทั้ง 4 หลักสูตร  จะเรียนเวลา  17.00 น. - 19.00 น.   ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัปดาห์ละ  4  ชั่วโมง และสิ้นสุดการเรียนวันที่ 20 เมษายน 2560

          ในการนี้ ทางสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ในคณะ/หน่วยงานของท่านที่สนใจ สมัครเข้าเรียนภาษาจีนดังกล่าว   โดยเปิดรับสมัครชั้นเรียนละไม่เกิน 30 คน  ถ้ามีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน ไม่สามารถเปิดเรียนได้  อาจารย์และบุคลากรที่สมัครก่อนมีสิทธิ์ได้เรียนก่อน และต้องชำระเงินประกันจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจะคืนเงินดังกล่าวให้เมื่อเรียนจบหลักสูตรและเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 32 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเอกสารประกอบการเรียน ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-4320-4142  หมายเลขภายใน 44422 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 18 มกราคม 2560 ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 13:54:43