ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรม “ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน” สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดชั้นเรียนภาษาจีนสำหรับอาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนใจจะเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านภาษาจีน โดยจะเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรม “ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน” จำนวน 4 หลักสูตร หลักสูตร 1 สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน เริ่มเรียน 21 สิงหาคม 2560 ทุกวัน จันทร์,พุธ หลักสูตร 2 ผู้ที่มีพื้นฐานเบื้องต้นมาแล้ว 30 ชม. เริ่มเรียน 22 สิงหาคม 2560 ทุกวัน อังคาร,พฤหัสบดี หลักสูตร 3 ผู้ที่มีพื้นฐานเบื้องต้นมาแล้ว 60 ชม. เริ่มเรียน 21 สิงหาคม 2560 ทุกวัน จันทร์,พุธ หลักสูตร 4 ผู้ที่มีพื้นฐานเบื้องต้นมาแล้ว 90 ชม. เริ่มเรียน 22 สิงหาคม 2560 ทุกวัน อังคาร,พฤหัสบดี โดยทั้ง 4 หลักสูตร จะเรียนเวลา 17.00 น. - 19.00 น. ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง และสิ้นสุดการเรียนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 และเปิดรับสมัครประจำภาคต้นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในการนี้ ทางสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ในคณะ/หน่วยงานของท่านที่สนใจ สมัครเข้าเรียนภาษาจีนดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครชั้นเรียนละ 10 คน ขึ้นไป ผู้สมัครต้องชำระเงินประกันจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมเอกสารประกอบการเรียน โดยสถาบันจะคืนเงินประกันให้กับผู้สมัครเมื่อเรียนจบหลักสูตร และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสถาบันฯ โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันฯ หมายเลข 043-201412 หมายเลขภายใน 44422

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:25:58