ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน”

ด้วยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดชั้นเรียนภาษาจีนสำหรับอาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สนใจจะเพิ่มพูนทักษะความสามารถด้านภาษาจีน โดยจะเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรม ประตูสู่ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน  จำนวน 4 หลักสูตร

หลักสูตร 1   สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน  เริ่มเรียน 3 กันยายน 2561 ทุกวัน จันทร์,พุธ

หลักสูตร 2   ผู้ที่มีพื้นฐานเบื้องต้นมาแล้ว 30 ชม.    เริ่มเรียน 4 กันยายน 2561 ทุกวัน อังคาร,พฤหัสบดี

หลักสูตร 3   ผู้ที่มีพื้นฐานเบื้องต้นมาแล้ว 60 ชม.    เริ่มเรียน 3 กันยายน 2561 ทุกวัน จันทร์,พุธ

หลักสูตร 4   ผู้ที่มีพื้นฐานเบื้องต้นมาแล้ว 90 ชม.    เริ่มเรียน 4 กันยายน 2561 ทุกวัน อังคาร,พฤหัสบดี

 

โดยทั้ง 4 หลักสูตร  จะเรียนเวลา  17.00 น. - 19.00 น.   ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัปดาห์ละ  4  ชั่วโมง และสิ้นสุดการเรียนวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  และเปิดรับสมัครประจำภาคภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม  2561

          ในการนี้ ทางสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ในคณะ/หน่วยงานของท่านที่สนใจ สมัครเข้าเรียนภาษาจีนดังกล่าว   โดยเปิดรับสมัครชั้นเรียนละ 10 คน ขึ้นไป  ผู้สมัครต้องชำระเงินประกันจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ไม่รวมเอกสารประกอบการเรียน โดยสถาบันจะคืนเงินประกันให้กับผู้สมัครเมื่อเรียนจบหลักสูตร และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://confucius.kku.ac.th/home/th/index.php/home/document สอบถามรายละเอียดโทรหมายเลข 043-201412  หมายเลขภายใน 44421

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 03 สิงหาคม 2561 เวลา 10:42:00