ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ2562

การปฏิบัติตามจรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน

 

อัพเดทข้อมูลวันที่ 02 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:18:54