บุคคลากร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้บริหาร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์หู หลิน (胡琳)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายจีน (中方院长)

ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ (吴泰婉)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายไทย (泰方院长)