บุคคลากร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคคลากร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Ding Liaoliao (丁了了)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ (公派教师)
สังกัด : Center

Yan Hujie (颜胡接)
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ (公派教师)
สังกัด : Center