บุคคลากร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคคลากร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Miss Wu Hailing (吴海玲)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center

Miss Yang Bilyu (杨碧绿)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center

Mr. Li Shi (李诗)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center

Miss Zhai Kena (翟可娜)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center

Miss Chen Ning (陈宁)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center

Miss Zhang Mengshi (张梦诗)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center

Miss Yang Jijun (杨继军)
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center

Miss Wu Zongyan (吴宗燕 )
ตำแหน่ง : อาจารย์อาสาสมัคร (志愿者老师)
สังกัด : Center