บุคคลากร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคคลากร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายศราวุธ จันดีวันทา (陈志宝)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (教务秘书)
สังกัด : Center

นางสาววัลลภา แซ่อึ้ง (陆小曼)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (教务秘书)
สังกัด : Center