บุคคลากร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บุคคลากร สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นางสาวธีรญา พิกุลณี (林瑞雅)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (财务管理人员)
สังกัด : Center

นายศราวุธ จันดีวันทา (陈志宝)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (教务秘书)
สังกัด : Center

นางสาวสุวรรณี การฟุ้ง (苏晚畦)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (教务秘书)
สังกัด : Center

นางสาววัลลภา แซ่อึ้ง (陆小曼)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (教务秘书)
สังกัด : Center